Aardschok Radio

Komsnertagenda

198210.jpg

INFO

INFO

Algemene voorwaarden

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Artikel 1: Aardschok.com

De voorwaarden zijn van toepassing op aardschok.com. Aardschok.com is een initiatief van Aardschok b.v.. Aardschok b.v. is de uitgeverij van het internationaal rock en metal magazine Aardschok. Aardschok b.v. is gevestigd aan de Wilhelminalaan 22, 5691 AZ te Son en Breugel, Nederland. De klantenservice van Aardschok b.v. is bereikbaar via telelfoon nummer +31 (0)499 - 474 025 of via service@aardschok.com.

 

Artikel 2: Aantal edities

Het blad Aardschok verschijnt 10 keer per kalenderjaar.

 

Artikel 3: Afsluiten van een abonnement

Een abonnement kan worden afgesloten met de bon uit het blad of door de gevraagde gegevens in te vullen op het bestelformulier op aardschok.com en de gegevens te verzenden. Een abonnement is pas afgesloten als de betaling voor het abonnement is ontvangen door Aardschok b.v..

 

Artikel 4: Duur van een abonnement

De duur van een abonnement geldt voor één jaar (10 edities), ingaande bij de eerstvolgende editie die verschijnt na afsluiten van het abonnement. Het abonnement wordt niet automatisch verlengd.

 

Artikel 5: Bevestiging order

De bevestiging van het afsluiten van een abonnement geschiedt door Aardschok b.v. via e-mail, indien een e-mailadres is opgegeven. Tevens wordt op het scherm een bevestiging getoond na het aangaan van een abonnement. Het strekt tot de aanbeveling deze uit te printen.

 

Artikel 6: Betaling abonnementsgeld

Wordt het abonnemen via de bon uit het blad afgesloten, dient het verschuldigde bedrag te worden overgemaakt op één van de daar aangegeven bankrekeningnummers. Indien het abonnement op aardschok.com wordt afgesloten kan voor de betaling worden gekozen uit de op dat moment beschikbare betaalmethodes.

 

Artikel 7: Levertijd en bezorging

De standaardlevertijden bedragen: 2-5 werkdagen (huidige jaargang) binnen Nederland en België. Aardschok b.v. besteedt de levering en bezorging uit aan PostNL en/of BPost en kan derhalve niet aansprakelijk worden gehouden voor overschrijding van de levertijden.

Als binnen 30 dagen niet geleverd wordt dan heeft de klant het recht op ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 8: Welkomstgeschenk

Bij het afsluiten van een abonnement waarbij de nieuwe abonnee tenminste 12 maanden geen abonnee is geweest, kan worden gekozen uit één van de op dat moment beschikbare welkomstgeschenken of een éénmalige korting.

 

Artikel 9: Adreswijzigingen abonnementen

Adreswijzigingen dienen te worden doorgeven aan de klantenservice van Aardschok b.v..

 

Artikel 10: Wijzigen abonnementsprijs

Aardschok b.v. behoudt zich het recht voor de prijzen van de abonnementen te wijzigen. Deze prijsverhoging gaat in wanneer een vervolgabonnement wordt afgesloten.

 

Artikel 11: Opzeggen abonnement

Als na de abonnementsperiode geen verlenging wordt aangegaan eindigt het abonnement automatisch. Bij tussentijdse opzeggingen vindt geen restitutie plaats van het betaalde abonnementsgeld.

 

Artikel 12: Herroepingsrecht

Levering van tijdschriften vormen een uitzondering op het herroepingsrecht van tenminste zeven dagen conform de wet Kopen op Afstand. Aardschok.com behoudt zich op basis van deze wet het recht voor niet in te gaan op beroepingen op het herroepingsrecht voor eenmaal afgesloten abonnementen.

 

Artikel 13: Klachten

Klachten over Aardschok b.v. of aardschok.com dienen schriftelijk (per post) of per mail gemeld te worden. De klacht wordt binnen dertig dagen behandeld.

 

Artikel 14: Privacy Statement / Wet bescherming Persoonsgegevens

De wijze waarop Aardschok b.v. omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers is opgenomen in de privacyverklaring.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

Aardschok b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik van de diensten van Aardschok b.v. ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Aardschok b.v.. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken.

 

Artikel 16: Wijzigen voorwaarden

Deze voorwaarden van Aardschok b.v. kunnen worden gewijzigd. De meest recente versie zal altijd op de website worden geplaatst. Indien je na een wijziging de voorwaarden van Aardschok b.v. gebruikt, aanvaardt je de (gewijzigde) voorwaarden.

Privacybeleid Aardschok b.v.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Over ons privacybeleid

 

Aardschok b.v. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Aardschok b.v.. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 17/10/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

 

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware

 

Webwinkel


Onze webwinkel is ontwikkeld met open source software. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met geen enkele partij gedeeld.


Provider


Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van onze hostingprovider. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze provider heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.


Verzenden en logistiek

 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Doel van de gegevensverwerking

 

Algemeen doel van de verwerking

 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

 

In voorkomende gevallen kan Aardschok b.v. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Aardschok b.v.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies


Google Analytics

 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Dezeverwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Cookies van derde partijen

 

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

 

Aardschok b.v.
Wilhelminalaan 22
5691 AZ Son en Breugel
Nederland
T (049) 947-4025
E mike@aardschok.com

 

Contactpersoon voor privacyzaken:
Mike van Rijswijk